Dokumenty 2007-2013

Strategický plán Leader

Z programu Leader mohou čerpat subjekty, splňující pravidla vymezená programem. Níže jsou uvedeny základní všeobecné a specifické podmínky pro čerpání dotace.

Všeobecné podmínky - jsou společné pro všechny "Fiche":

  • Realizace projektu, na jehož podporu je podána žádost, proběhne na území MAS.
  • Žadatel je starší 18 let, způsobilý k právním úkonům a ke dni registrace žádosti prokáže svou bezdlužnost.

Specifické podmínky, pecifické pro každou "Fiche" - jedná se především o následující podmínky:

  • Projekt je zaměřen na aktivitu, která je v rámci dané Fiche podporována.
  • Žadatel splňuje další podmínky, stanovené pro danou Fiche - tzv. definici příjemce dotace (např. definice příjemce dotace: "Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů").

Další dokumentace přípravy a projednání byla v rámci přechodu na novou verzi webu archivována.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů