Dotační programy

V rámci DOTAČNÍCH PROGRAMŮ mohou subjekty v území (podnikatelé, obce, neziskové organizace, …) získávat od MAS ORLICKO, z.s. dotační podporu v rámci různých dotačních programů. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Všechny dotační programy jsou vyhlašovány v souladu se schválenou strategií CLLD MAS ORLICKO, z.s.

Tato strategie vychází vždy z komunitního projednání v území.

programové období 2007–2013 – vyhlašování výzev ukončeno

programové období 2014–2020 – vyhlašování výzev ukončeno

programové období 2021–2027vyhlašování výzev probíhá průběžně

 

Programové období 2021–2027

Aktuálně jsou připravovány a spouštěny dotační programy v rámci Programového období 2021–2027:

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Pro programové období 2021-2027 je pro komunitně vedený místní rozvoj určena alokace 93 315 741 Kč (CZV) z programového rámce IROP.  Tato částka může být navýšena o dalších 39 992 460 Kč (CZV). Celková alokace tedy může tvořit částku 133 308 201 Kč (CZV).

Schválená opatření I. vlna: 

Název opatření Alokace (CZV)
Opatření 1 – Zvýšení bezpečnosti dopravy 36 308 201 Kč
Opatření 2 – Zvýšení požární bezpečnosti, podpory včetně JSDH v území 7 000 000 Kč
Opatření 3 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti – MATEŘSKÉ ŠKOLY 30 000 000 Kč
Opatření 3 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti – ZÁKLADNÍ ŠKOLY 15 007 540 Kč
Opatření 4 – Kvalitní zázemí pro služby a aktivity sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 5 000 000 Kč

Celkem – I. vlna

93 315 741 Kč

V těchto opatřeních jsou již průběžně vyhlašovány výzvy.

 

Avizovaná opatření:

Název opatření Alokace (CZV)
Opatření 2 – Zvýšení požární bezpečnosti, podpory včetně JSDH v území 8 000 000 Kč
Opatření 3 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti – ZÁKLADNÍ ŠKOLY 10 000 000 Kč
Opatření 5 – Veřejná prostranství a zeleň 11 992 460 Kč
Opatření 6 – Kulturní a sakrální dědictví regionu 10 000 000 Kč
Celkem – II. vlna 39 992 460 Kč

Alokace pro tato opatření bude potvrzena na základě předběžného zájmu a konzultací z území. Záměry je možné konzultovat průběžně. Výzvy do těchto opatření budou vyhlašovány od roku 2026.

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost je nováčkem v dotačních programech MAS. Pro první vlnu uvolnilo proto Ministerstvo průmyslu a obchodu pro každou místní akční skupinu „pilotní“ částku. Po jejím vyčerpání je plánováno navýšení prostředků v MAS pro vyhlašování dalších výzev.

Schválená opatření (I. vlna):

Název opatření Alokace (CZV)
Podpora technologické inovace podniků s důrazem na MSP 6 660 000 Kč
Celkem 6 660 000 Kč

V tomto opatření jsou již průběžně vyhlašovány výzvy.

 

Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

Pro tento dotační program je v programovém období 2023-2027 určena alokace 51 138 100 Kč. MAS ORLICKO, z.s. aktuálně připravuje podání žádosti. K možné podpoře budou diskutována následující témata:

  • Zemědělské podnikání a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Lesnické podnikání  
  • Nezemědělské podnikání
  • Podnikání malých a středních podniků
  • Základní služby a obnova obcí
  • Neproduktivní infrastruktura v krajině
  • Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

 

Jak na to?

Začít můžete v sekci Kdy a jak žádat – VÝZVY. V této sekci je zveřejněn harmonogram plánovaných výzev a dokumentace vyhlašovaných výzev.

Bližší informace o schváleném zaměření podpory v jednotlivých dotačních programech, přípravě a projednání strategických dokumentů a další detailní informace naleznete v sekci Dokumenty 2021–2027.

Pokud Vás aktuálně neoslovila žádná z plánovaných, nebo vyhlášených výzev, můžete svůj záměr zaregistrovat v Databázi projektových záměrů. Pokud bude připravována, nebo vyhlašována výzva se zaměřením na vaše potřeby, budeme vás moci informovat.

Pokud preferujete osobní konzultace – obraťte se na naše pracovníky v Kontaktech.

 

Jak to funguje:

To, které dotační programy budou vyhlašovány, závisí vždy na více okolnostech, především pak na tom:

  • Jaké dotační programy budou otevřeny a zpřístupněny místním akčním skupinám pro administraci ve svých územích – o tom rozhodují řídící orgány jednotlivých programů. Ty také stanoví základní podmínky, za kterých mohou být prostředky nadále v území rozděleny (zpravidla především kdo může být žadatelem, jaké aktivity mohou být podporovány, jaká je přípustná dotace atd.).
  • Na jaká témata a kdy konkrétně budou výzvy vyhlášeny a bližší specifikace podporovaných projektů – o tom rozhodují jednotlivé orgány MAS dle svých kompetencí.

 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů