Šablony OP JAK

MAS ORLICKO, z.s. poskytuje placené konzultace a poradenské služby školám při čerpání prostředků z Operačního programu Jan Amos Komenský. Tato podpora se vztahuje k čerpání tzv. „šablonových výzev“, kdy každá škola v území má nárok na finanční prostředky dle své velikosti (a počtu žáků).

Aktuálně

26.4.2024 - V souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty.

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

Více informací na tomto odkaze: https://opjak.cz/aktuality/personalni-pozice-v-ii-vlne-sablon-op-jak/.

Přehled výzev

Název výzvy Příjem žádostí Realizace projektů do
Šablony 1 od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023, 14:00 31. 12. 2025
Šablony 1 - institucionalizace pro školy do 180 žáků od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023, 14:00 31. 12. 2024
Šablony 2 vyhlášení výzvy plánováno na září 2024  

 

V souvislosti s podporou území pořádá MAS ORLICKO, z.s. v rámci vyhlášených výzev vždy bezplatný seminář pro školy ze svého území. Taktéž dokumentace k administraci projektů je bezplatně dostupná v odkazu: MAP ORLICKO - Šablony OP JAK.

 

Nabízené služby:

Podpora škol při čerpání prostředků z OP JAK

Úroveň podpory / poskytované služby Chci mít někoho v zádech Chci plnou podporu
Seminář pro podpořené žadatele X X
Zasílání aktuálních informací k podmínkám (metodické informace, pravidla, ...) X X
Konzultační servis / pomoc s prací v systému MS 2021+ / elektronické podpisy, zpracování ZOR, náležitosti dokumentů, změny, ... / v rozsahu 8 hodin v termínech a dle aktuálních potřeb školy X  
Individuální úvodní konzultace, vytvoření účtu, předání pokynů, termínů a vzorů k přílohám zajišťovaným příjemcem dotace   X
Zpracování žádosti o dotaci   X
Zpracování zprávy o realizaci   X
Konzultační servis pro příjemce dotace   X
Podepisování a podávání žádostí/zpráv o realizaci v systému - obligatorně, v případě této volby je nutné udělit plnou moc   X
Pomoc se zadáváním do systému IS ESF   X
Závěrečné informace, pokyny k archivaci a pokyny k finančnímu vypořádání   X

 

Kontaktní osoby:

Bc. Michaela Skalická

Tel: 733 538 864

E-mail: skalicka@mas.orlicko.cz

 

Mgr. Kristýna Kozelková

Tel: 604 861 186

E-mail: k.kozelkova@mas.orlicko.cz

 

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů