Projekt pro farní sbor ve Džbánově

Projekt pro farní sbor ve Džbánově

MAS ORLICKO, z.s. podpořila v rámci 6. výzvy z Programu rozvoje venkova v roce 2022 projekt Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Džbánově – Ústí nad Orlicí. Farní sbor ve Džbánově je zároveň dlouholetým členem MAS ORLICKO, z.s. zastoupený na jednáních Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. Ing. Hanou Láskovou, kterou jsme požádali o zhodnocení průběhu realizace projektu.

Co bylo předmětem projektu a o jakou dotaci jste v 6. výzvě PRV žádali?

Předmětem našeho projektu bylo pořízení vybavení a rekonstrukce sborových prostor Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Džbánově u Ústí nad Orlicí. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci sociálního zařízení a dále o ozvučení všech sborových prostor včetně pořízení streamovací techniky. Žádali jsme prostřednictvím MAS ORLICKO o dotaci na podporu spolků a jiných neziskových organizací. Konkrétní částka, o kterou jsme žádali, je cca 800 tis. Kč.

Kolik času jste strávili podáním žádosti o dotaci od vašeho rozhodnutí se výzvy zúčastnit až po podání žádosti?

Času zpracování celé žádosti zabralo hodně, neměli jsme se zpracováním podobné žádosti žádné zkušenosti. O to více si ceníme pomoci lidí z kanceláře MAS ORLICKO, kteří nám s administrací celé žádosti ochotně pomáhali.

Co jste realizací projektu získali a jaký vliv má projekt na farnost a farní sbor?

Rekonstrukce sociálního zařízení byla nutná pro splnění současných hygienických standardů. Ozvučením kostela se zvýšila kvalita poslechu pro všechny občany, zvláště pro občany v seniorském věku, kteří již neslyší tak dobře. Kostel ve Džbánově je využívám k účelům bohoslužebným i kulturním, má z toho prospěch široká veřejnost.

Realizovali byste projekt i bez podpory MAS ORLICKO, z.s.?

Ne, jednoznačně ne. Podpora MAS ORLICKO byla stěžejní pro realizaci celé akce.

Pokoušeli jste se získat obdobnou dotaci i z jiných zdrojů než MAS ORLICKO, z.s.?

Spíše jsme hledali. Protože naše farnost je na malé vesnici, moc možností nebylo. Dotace z Programu rozvoje venkova získaná prostřednictvím MAS ORLICKO tak pro nás byla prakticky jedinou možností, jak celý náš záměr zrealizovat.

Co bylo největším úskalím při realizaci projektu?

Asi největším úskalím bylo, že práce jsme museli zaplatit dopředu a dotaci získali dle podmínek dotačního titulu až po řádném dokončení celého díla a kontroly ze strany pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu. Objem financí potřebných pro realizaci celého díla jsme neměli, část prostředků jsme si museli zapůjčit do doby získání dotace. Dalším úskalím bylo to, že v průběhu realizace akce inflací stoupaly rychle ceny. Museli jsme s tím počítat v průběhu celého zpracování žádosti.

Co chápete jako pozitivum při realizaci projektu s MAS ORLICKO, z.s.?

Jak jsem již zmínila, byla to výborná spolupráce s kanceláří MAS ORLICKO při realizaci celé akce. Ale nesporným pozitivem je i spolupráce s ostatními členy MAS ORLICKO, informovanost o tom, co se na území, na kterém MAS ORLICKO působí, odehrává, co se kde podařilo uskutečnit.

Na jakou oblast podpory by se podle vás měla MAS ORLICKO, z.s. do budoucna zaměřit?

Rozsah podpory MAS ORLICKO je velký – obce, podnikatelé, školy, sociální služby, neziskové organizace. Je dobře, že je podporován rozvoj celého území, mělo by to tak zůstat i nadále.  Potřebné je pomoci s realizací projektů u neziskových organizací, spolků a podobných organizací – je to důležité pro fungování celé společnosti.

Jak vnímáte dopady působení MAS ORLICKO, z.s. v území? A jsou pro běžného občana viditelné?

Je dobře, že MAS ORLICKO, z.s. v území působí, sdružuje subjekty různého zaměření a pomáhá jim v uskutečnění záměrů, jejichž cílem je rozvoj a dobrý život v celém území. Je to konečně po právní stránce také zapsaný spolek, jehož dopady působení jsou viditelné i pro běžného občana.

Plánujete v případě vyhlášení další výzvy MAS ORLICKO, z.s. na podporu občanské vybavenosti se této výzvy zúčastnit s dalším projektem, případně jakým?

Ano, rádi bychom se pokusili získat dotace na podporu občanské vybavenosti i v další výzvě, pokud bude vyhlášena. Projektů máme více, jedním z nich je úprava farního dvorku jako místa setkávání lidí.

Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s.

Prohlédněte si prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů